Lybecks Högtryckstjänst AB’s miljöpolicy

”Vi bidrar till en hållbar utveckling genom att erbjuda och utveckla effektiva Högtryckspolningstjänster med ständigt minskad miljöpåverkan.”

”Miljöhänsyn ingår som en naturlig del i arbetsprossen och integreras därmed i hela vår verksamhet.”

”Anställda och underentreprenörer erhåller den information och utbildning som krävs för att förstå, ansvara och självständigt arbeta i enlighet med denna policy.”

”Vårt miljöarbete kommuniceras kontinuerligt till medarbetare, leverantörer och kunder.”

Miljövänlig högtrycksspolning

Vår miljöpolicy och miljöplan

 • Försiktighetsprincipen: Miljömässigt beprövade lösningar väljes före nya och okända.
 • Utvecklingsprincipen: Miljömässigt bättre material och produkter skall väljas då de är funktionsmässigt likvärdiga.
 • Miljöinsatser: Minimering av miljöpåverkan; dvs resurssnålhet.
 • Återbruk(t.ex. retursystem av emballage).
 • Materialåtervinning.
 • Deponering & särskilt omhändertagande (farligt avfall).
 • Miljöorganisation.
 • Företagets ledning ansvarar fullt ut för tillämpning av företagets miljöarbete.
 • Varje anställd och av företaget anlitad underentreprenör har ansvar för sin del av miljöarbetet och rapporterar till företagets ledning.

Miljöutredning

 • Företaget medverkar vid förfrågan aktivt med att ge efterfrågad information till projektledning.
 • Regelverk och miljölagstiftning.
 • Företaget säkerställer att gällande miljölagstifning och övrigt aktuellt regelverk följs samt att gällande tillstånd för verksamheten finns och att certifierat företag i förekommande fall anlitas.
 • Utbildning, medvetenhet.
 • Företaget tillser att anställda och anlitade underleverantör har erforderlig insikt kompetens för att sortera avfall enligt av återvinningsföretagets anvisningar om miljöfarligt avfall.
Lybecks miljöpolicy

Kommunikation och samråd

 • Företaget medverkar vid regelbundna avstämningsmöten om miljö, där sådana påkallas av uppdragsgivaren. Företaget ansvarar för att miljöfrågor kommuniceras med såväl egen personal som med leverantörer i den omfattning, som uppdraget kräver.
 • Uppföljning.
 • Företaget gör en årlig uppföljning av att de miljöåtagande som gjorts vid entreprenader uppfyllts enligt upprättad plan för projektet.